سی نما - دیالوگ ماندگار 12 Angry Men 1957


ما داریم درمورد زندگی یک نفر اینجا صحبت میکنیم، زندگی اون تو دستای ماست، ما نمیتونیم توی پنج دقیقه تصمیم بگیریم
Henry Fonda / Juror 8

ازت یه سوال دارم...گفتی حرفای پسره رو باور نکردی...

خب چطور حرفهای زنه رو باور کردی ؟!
Davis / Henry Fonda