سی نما - دیالوگ ماندگار Inglourious Basterds 2009


الدو رین :جنگ تو زیرزمین مشکلات زیادی داره

اولیش اینه که داری تو زیرزمین میجگی
Brad pitt/aldo raine