سی نما - دیالوگ ماندگار Inglourious Basterds 2009آلدو: خُب، من از همه بهتر ایتالیایی صحبت می‌کنم، پس میشم محافظ تو. «دانوویتز» دومین بهترینه، پس میشه فیلمبردار ایتالیاییت. «عُمر» سومین بهترینه، پس میشه دستیار «دانی».

عُمر: من که ایتالیایی بلد نیستم.

آلدو: برای همین گفتم «سومین بهترین». فقط خفه خون بگیر.


الدو رین :جنگ تو زیرزمین مشکلات زیادی داره

اولیش اینه که داری تو زیرزمین میجگی
Brad pitt/aldo raine