سی نما - دیالوگ ماندگار Jurassic Park 1993دکتر مالکوم: خدا دایناسورها رو خلق کرد. خدا دایناسورها رو نابود کرد. خدا، مردها رو خلق کرد. مردها، خدا رو نابود کردند. مردها، دایناسورها رو دوباره به وجود آوردند.

دکتر ساتلر: دایناسورها مردها رو خوردند. زن، وارث زمین شد!