سی نما - دیالوگ ماندگار Last Flag Flying 2017


سال : مردها جنگ رو می سازن و جنگ مرد می سازه...
sal nealon / Bryan Cranston

مردها جنگ رو می سازن و جنگ مرد می سازه...
Sal Nealon / Bryan Cranston