سی نما - دیالوگ ماندگار Lord of War 2005


اغلب خون بارترین درگیری ها زمانی اتفاق میوفته که هر دو طرف نبرد خودشون رو مبارزین راه آزادی تلقی میکنن
Yuri Orlov / Nicolas Cage