سی نما - دیالوگ ماندگار Monster 2004-2010


کشتن یه آدم کار آسونیه فقط کافیه مزه شکر رو فراموش کنی!