سی نما - دیالوگ ماندگار Mr. Nobody 2009


هر مسیری، مسیر درسته. هر چیزی ممکن بود چیز دیگه‌ای باشه. و دقیقاً میتونست به همون اندازه معنا داشته باشه.
Nemo Nobody / Jared Leto