سی نما - دیالوگ ماندگار Person of Interest 2011-2016


الیاس :

فکر نمي‌کنم اون از من خوشش ميومد . ولي من از اون خيلي خوشم ميومد.

و تو کُشتيش

پس من الان اين رو مسئوليت خودم ميدونمکه اين مشکل خاص رو حل کنم .

که اون هم تويي افسر سيمونز

سیمونز : تو واقعاً فکر مي‌کني که

تو کسي هستي که من رو مي‌کشه؟

نه ، نه . دوستم تو رو مي‌کُشه . من فقط نگاه مي‌کنم .
elias / Enrico Colantoni