سی نما - دیالوگ ماندگار Ruroni Kenshin: Meiji kenkaku roman tan (Rurouni Kenshin) 2012


شمشیر یک سلاحه... هنر شمشیرزنی هم آموختن فن کشتن، هر چقدرم که با کلمات قشنگ توصیفش کنی حقیقت عوض نمیشه.
Takeru Satoh/Kenshin Himura