سی نما - دیالوگ ماندگار Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno 2014


کائورو: اگر بری دوباره مجبور میشی آدم بکشی...؟

هیمورا کنشین: هیچ کس نمیتونه گذشته اش رو دور بندازه
Kenshin Himura/Takeru Satoh