سی نما - دیالوگ ماندگار Rustom 2016


اعتماد یه چیز خنده داره.
Rustom Pavri / Akshay Kumar