سی نما - دیالوگ ماندگار Saving Private Ryan 1998


کاپیتان میلر: نترسید ، جلو برید .... خدا با ماست

سرباز : اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست که دارن ما رو اینجور تیکه پاره میکنن؟!؟!؟!
Tom Hanks / captain miller

اگه خدا با ماست ، پس کی با اوناست؟