سی نما - دیالوگ ماندگار Saving Private Ryan 1998مِلیش: دهنت سرویس شده، نه؟

آپام: آره، این رو خوب گفتی. «فوبار».سرباز رایان: چرا فقط من مستحق رفتن هستم؟ چر اینا نمی‌تونن برن؟ اونها هم مثل من، سرسختانه جنگیدند.

سروان میلر: پس ما باید این حرفها رو تحویل مادرت بدیم، اون هم وقتی جنازه‌ت رو که لای پرچم آمریکا پیچیده شده میارن؟

سرباز رایان: به مادرم بگو وقتی منو پیدا کردین، با برادرهایی که برام مونده بودن، اینجا بودم و به هیچ وجه، اونها رو تنها نگذاشتم.


کاپیتان میلر: نترسید ، جلو برید .... خدا با ماست

سرباز : اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست که دارن ما رو اینجور تیکه پاره میکنن؟!؟!؟!
Tom Hanks / captain miller

اگه خدا با ماست ، پس کی با اوناست؟