سی نما - دیالوگ ماندگار Shahrzad 2015


پدرم با گند کاری هاش به من یاد داد که به هیچکس نباید اعتماد کرد

اصن در اعتماد رو باید گل گرفت.
شاپور بهبودی/ رضا کیانیان

هاشم به قباد:میدونی یکی شاهینه سلطان اسمون،

ولی یکی ادای شاهین در میاره و حتی نمی‌تونه قد حوض بپره.
هاشم / مهدی سلطانی