سی نما - دیالوگ ماندگار Silicon Valley 2014-


شب‌ها کابوس می‌بینم از سیستم‌ها بک‌آپ نگرفتم.
Richard Hendricks

هر روز احساس می‌کنم مُردم و رفتم به جهنّم.
Martin Starr