سی نما - دیالوگ ماندگار Spider-Man: Homecoming 2017


پیتر: ولی اقای استارک من بدون اون لباس چیزی نیستم.

تونی استارک:اگه بدون این لباس هیچی پس بهتره هیچ باشی.
Iron man/Robert Downey JR

پیتر:من ...من فقط میخواستم مثل تو باشم.

تونی:من میخواستم تو بهتر از من باشی.
Tom Holland / Robert Downey Jr.