سی نما - دیالوگ ماندگار The Amazing Spider-Man 2 2014


زن عمو: چرا صورتت سیاه شده؟؟

پیتر: داشتم دودکشو تمیز میکردم

زن عمو: ما که دودکش نداریم!!!
peter/ andrew garfield

این آسونه که تو روزای خوب احساس امیدواری کنیم ولی روز های تیره هم به سراغمون میان اینجاست که باید امیدمدن را زنده نگه داریم .و حتی اگه در آخرشکست خوردیم "چه راهی بهتر از زندگی کردن وجود داره"
Gwen Stacy / Emma Stone