سی نما - دیالوگ ماندگار The Big Blue 1988


هفده سالم بود که عاشقش بودم

حتی سعی کردم براش بمیرم

دوسال بعد حتی اسمشم یادم نمیومد

زمان همه چیز رو پاک میکنه......
Enzo Molinari / Jean Reno