سی نما - دیالوگ ماندگار The Devil's Advocate 1997(در نقش شیطان)
بزار یک رازی راجب خدا بهت بگم.
اون عاشق تماشا کردنه

Al Pancho/john Milton


فرمانروایی تو جهنم، بهتر از خدمت کردن تو بهشته(در نقش شیطان): من اتفاقات رو رقم نمی زنم.
من فقط زمینه [گناه] رو فراهم می کنم. بقیه ی شرایط رو خودت فراهم می کنی.

John Milton / Al Pacino