سی نما - دیالوگ ماندگار The Walking Dead 2010-


ریک: ما زنده می مونیم چون ما مردگان متحرک هستیم.

دریل: نه ما مثل اونا نیستیم.
Andrew Lincoln / Rick Grimes

نفهمی هم یکی از نعمتهای خداست

اما انسان نباید از اون سوء استفاده کنه!
Andrew Lincoln / Rick Grimes