سی نما - دیالوگ ماندگار Winter Sleep 2014


خیرخواهی این نیست که جلوی یه سگ گرسنه استخون بندازی

خیرخواهی اینه که وقتی اندازه ی یه سگ گرسنه شدی، هر چی داری با اون سگ تقسیم کنی